Hoge Raad over de status van zwarte inkomsten bij compensatie van letselschade

Hoge Raad over de status van zwarte inkomsten bij compensatie van letselschade

Ook zwarte inkomsten die na het lijden van letselschade niet meer gegenereerd kunnen worden, spelen een rol bij het vaststellen van de omvang van het verlies aan arbeidsvermogen.
Indien een benadeelde vóór de aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis inkomsten had uit zwart werk waarvan het verrichten als zodanig rechtmatig was, dient te worden beoordeeld
(i) of, en zo ja, in welke omvang de benadeelde in de hypothetische situatie deze werkzaamheden zou hebben verricht, dan wel ter vervanging daarvan andere werkzaamheden zou hebben verricht, en
(ii) welk netto-inkomen, na inhouding of afdracht van de verschuldigde belasting en premie, de benadeelde met de hiervoor bedoelde werkzaamheden zou hebben ontvangen.