De juridische zoekmachine van Recht.nl

De juridische zoekmachine van Recht.nl


De zoekmachine van Recht.nl is enig in zijn soort: u zoekt namelijk met Google in uitsluitend juridisch relevante content. Wat kunt u precies vinden met deze zoekmachine?


De databank van Recht.nl bevat juridisch nieuws (vanaf 2001) en samenvattingen van de ruim 100 belangrijkste Nederlandse juridische tijdschriften (vanaf 2005). Via www.recht.nl/zoeken wordt deze content ontsloten. Hiernaast zoekt u met de zoekmachine van Recht.nl in de Nederlandse wet- en regelgeving en de uitspraken van Rechtspraak.nl, het HvJ EU en het EVRM. Ook Europese regelgeving (richtlijnen en verordeningen) kunnen worden gezocht en gevonden. De redactie van Recht.nl heeft bovendien een aantal andere relevante sites toegevoegd waar uitspraken en relevant juridisch nieuws te vinden zijn.


Zoekresultaten vallen uiteen in de volgende categorieŽn:


» Nieuwsberichten van Recht.nl. Nieuwsbronnen worden weergegeven met een normale kop ("Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken"). Deze bronnen kunt u filteren door na het zoeken te klikken op de knop 'Nieuws'.


» Samenvattingen van vakliteratuur. Literatuur wordt weergegeven met titel en citeertitel van het artikel in kwestie ("Naar een nieuwe juridische kennisinfrastructuur - NJB 2012/2415"). Deze bronnen kunt u filteren door na het zoeken te klikken op de knop 'Vakliteratuur'.


» Alle uitspraken uit Rechtspraak.nl, het College van de Rechten van de Mens, Autoriteit Persoonsgegevens, Commissie van Aanbestedingsexperts, Commissariaat voor de Media, Geschillencommissie Verzekeraars, Kifid, Nationale Ombudsman, Reclame Code Commissie, Stichting PIV, Raad voor Rechtsbijstand, Tuchtrecht.nl en meer. Jurisprudentie wordt (meestal) weergegeven met een kop waarin het uitspraaknummer voorkomt ("ECLI:NL:HR:2005:AR5213 Samenvatting en vindplaatsen of 2016/073 Politie komt terecht tot negatief advies bij betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (BGO)"). Deze bronnen kunt u filteren door na het zoeken te klikken op de knop 'Jurisprudentie'.


» Wet- & regelgeving via Wetten.overheid.nl. Wetten en regels worden (meestal) weergegeven met een kop waarin de naam van de wet voorkomt ("Wetten.nl - Regeling - Wet Geluidhinder"). De resultaten kunt u filteren door na het zoeken te klikken op de knop 'Wetten'.


» Europese wet- & regelgeving en Europese jurisprudentie van HvJ EU en het EHRM. Europese regels en uitspraken worden (meestal) weergegeven met een kop waarin de naam van de wet/regeling of het nummer van de uitspraak voorkomt ("Richtlijn inzake elektronische handel"). De resultaten kunt u selecteren door na het zoeken te klikken op de knop 'Europa'.


» Andere juridische bronnen, waaronder Via Juridica, SchuldInfo, ACM, NZa, TaxlLive, Fiscaal up to Date, IE-forum, Omgevingsweb.. Deze bronnen worden op verschillende wijzen weergegeven, afhankelijk van de bron ("Doorschuifregeling bij verkrijging AB-aandelen krachtens erfrecht"). De resultaten kunt u filteren door na het zoeken te klikken op de knop 'Meer'.
Een aantal voorbeelden van zoekmogelijkheden:


Vooreerst kunt u (vanzelfsprekend) zoeken met vrije tekst. Dit werkt net als bij Google zelf. Bijvoorbeeld:

Buitengerechtelijke ontbinding zonder ingebrekestelling, of

Haviltex


Daarnaast kunt u zoeken op ECLI of uitspraaknummers van andere gerechten. U vindt dan zowel de desbetreffende uitspraak, als uitspraken en documenten waarin de ECLI of uitspraaknummers in kwestie genoemd wordten Bijvoorbeeld:

ECLI:NL:HR:2016:251

College voor de Rechten van de Mens 2016-34

Kifid 2016-152


U kunt tevens zoeken naar Wet- en regelgeving en Kamerstukken. Bijvoorbeeld:

Artikel 138ab Sr

Artikel 10 EVRM

Tweede Kamerstuk 34490, 2


Ook zoeken op citeertitels van tijdschriften is eenvoudig. U hoeft geen rekening te houden met kommaís, spaties of slashes. Bijvoorbeeld:

JAR 2008/124

NJ 2006 234

Stb. 2015, 51