Oratie: Van bestuursrechtelijke detailhandel naar maakindustrie

Oratie: Van bestuursrechtelijke detailhandel naar maakindustrie

In deze oratie zal auteur eerst kort het huidige stelsel van bestuursprocesrecht duiden, zij dat kenschetst als detailhandel. Daarna zal zij aan de hand van drie rechtszaken uit het afgelopen jaar laten zien dat het werkelijke geschil, het toegepaste procesrecht en de rechterlijke beoordeling niet past binnen het plaatje van individuele geschilbeslechting. Vervolgens analyseert auteur bestuursrechtelijke proefprocedures en beziet zij hoe partijen de maakindustrie beogen te beïnvloeden. Daarna volgt een probleemanalyse van de detailhandel in een globaliserende wereld, waarin zij knelpunten van het huidige rechtssysteem benoemt en ontwikkelingen aanwijst die dat systeem nader onder druk zullen zetten, maar ook een begin van een oplossing aanreiken.