Berucht struikelblok: de devolutieve werking van het hoger beroep

Berucht struikelblok: de devolutieve werking van het hoger beroep

In dit arrest komt de Hoge Raad (gedeeltelijk) terug van het arrest Fafiani/KSN. In conventie was ontruiming van een strook grond geëist. In reconventie werd primair een verklaring voor recht gevraagd dat deze strook door verkrijgende verjaring wegens bezit te goeder trouw eigendom was geworden van de verweerder in conventie. De conventionele ontruimingseis werd afgewezen. Ook op de primaire reconventionele eis volgde een afwijzing. Tegen deze afwijzing werd door gedaagde, tevens eiser in reconventie, geen hoger beroep ingesteld. Eiser in conventie appelleerde. Vraag: mag gedaagde, tevens eiser in reconventie, desondanks wegens de devolutieve werking van het door de eiser in conventie ingestelde hoger beroep behandeling verwachten van zijn door de kantonrechter verworpen stelling dat hij als bezitter te goeder trouw eigenaar geworden was?