Naar een responsiever bestuursrecht

Naar een responsiever bestuursrecht

In dit paper worden vijf aspecten behandeld die deel uitmaken van de ontwikkeling naar een meer responsief bestuursrecht: meer aandacht voor evenredigheid, minder angst voor precedentwerking en beter zicht op het gelijkheidsbeginsel, een soepeler omgang met termijnen, meer contact met de burger bij de totstandkoming en uitvoering van besluiten en digitale ondersteuning bij oplossingsgerichte geschilbeslechting.