Adviseur Inburgering bij Stimulansz te Utrecht

Stimulansz is kennis- en adviespartner voor gemeenten. Als adviseur inburgering bij Stimulansz heb je een afwisselende en uitdagende rol. Je biedt ondersteuning aan gemeenten door het hele land bij het vormgeven en uitvoeren van sociaal beleid, vooral gericht op inburgering. Je denkt mee en beantwoordt juridische vragen van gemeenten. Je zet je kennis en kunde in om gemeenten te adviseren, trainingen te verzorgen en bij te dragen aan de inhoud van onze kennisbank ‘Inzicht Sociaal Domein’.

Klachtencoördinator bij HLTsamen te Lisse

HLTsamen zet zich in voor drie gemeenten - Hillegom, Lisse en Teylingen - onze tienduizenden inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Als klachtencoördinator ben je het aanspreekpunt bij klachten over het gedrag van medewerkers of gemeentebestuurders. Je beoordeelt klachten in overleg met de secretaris van de commissie bezwaren en klachten en je coördineert en bewaakt de klachtafhandeling.

Juridisch Beleidsmedewerker bij de Provincie Utrecht

Ons Team Milieu zorgt voor een aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving. De werkvelden zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), milieu en gezondheid, luchtkwaliteit, geluid en duurzame gebiedsontwikkeling. We brengen kennis en expertise in bij diverse programma's (Gezonde Leefomgeving, Omgevingswet, Energietransitie) en in diverse grote projecten. Wij zijn op zoek naar een beleidsmedewerker. Jij weet goed de weg te vinden bij de uitvoeringsdiensten en je denkt creatief mee over kansen, mogelijkheden en oplossingen.

Senior Jurist Procesvertegenwoordiging / Openbaarmaking bij de NVWA te Utrecht

Op zoek naar een baan met impact? Die hebben wij namelijk bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Wil jij doorpakken op dierenwelzijn? Je verzetten tegen verboden vapes? Strijden tegen smoezelige supplementen? Wij zoeken drie senior juristen. De teams Bezwaar & Beroep hebben als taak de NVWA en de ministers te vertegenwoordigen bij procedures in bezwaar en (hoger) beroep. Het gaat daarbij om procedures op de beleidsterreinen van het ministerie van LNV en het ministerie van VWS. Op beide terreinen behandel je tevens openbaarmakings- en privacyzaken.

Senior Jurist / Advocaat bij de Gemeente Nissewaard te Spijkenisse

Nissewaard is een fusiegemeente van Spijkenisse en Bernisse. Een middelgrote gemeente met zo'n 85.000 inwoners en zowel stedelijke, als dorpse kernen. In deze functie word je verantwoordelijk voor het afhandelen van privaatrechtelijke gerechtelijke procedures, zoals schadeclaims en invorderingen. Ook adviseer je inkopers bij aanbestedingsvraagstukken en ben je verantwoordelijk voor het opstellen en beoordelen van contracten binnen het vastgoed- en algemeen verbintenissenrecht. Belangrijk hierbij is je rol in de besluitvorming.

Juridisch Medewerker bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te Utrecht

Als juridisch medewerker bestuurlijke maatregelen kom je te werken binnen het Team Bestuurlijke Maatregelen VWS. Jij behandelt complexere zaken op het gebied van alcohol, tabak en de gelegaliseerde cannabisteelt. Je beoordeelt Rapporten van bevindingen op juridische inhoud en bewijslast; je bekijkt of de geconstateerde overtreding(en) voldoende aangetoond en bewezen zijn. Vervolgens beoordeel je welke bestuurlijke boetes en/of maatregelen passend zijn - en geeft juridisch advies aan de betrokken organisatieonderdelen van de NVWA.

Procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Zwolle

Als een vreemdeling een beslissing over zijn verblijf aanvecht, vertegenwoordig jij als procesvertegenwoordiger het standpunt van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbanken en in hoger beroep bij de Raad van State. Je analyseert beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening, zoekt rechtsvragen uit en stelt verweerschriften en pleitnota’s op.

Procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Den Haag

Als een vreemdeling een beslissing over zijn verblijf aanvecht, vertegenwoordig jij als procesvertegenwoordiger het standpunt van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbanken en in hoger beroep bij de Raad van State. Je analyseert beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening, zoekt rechtsvragen uit en stelt verweerschriften en pleitnota’s op.

Procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Den Bosch

Als een vreemdeling een beslissing over zijn verblijf aanvecht, vertegenwoordig jij als procesvertegenwoordiger het standpunt van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbanken en in hoger beroep bij de Raad van State. Je analyseert beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening, zoekt rechtsvragen uit en stelt verweerschriften en pleitnota’s op.

Juridisch beleidsmedewerker handhaving omgevingsrecht bij de Gemeente Heemskerk

Als gemeente met circa 40.000 inwoners hebben wij zowel met grootstedelijke vraagstukken, als dorpse verbondenheid te maken. Jij adviseert over handhavingsdossiers en je behandelt handhavingszaken op het gebied van omgevingsrecht. Je hebt een functie met een grote mate van zelfstandigheid waarbij je aanspreekpunt bent voor de organisatie en het college van burgemeester en wethouders. Als specialist signaleer je, naast je uitvoerende werkzaamheden, nieuwe ontwikkelingen op jouw vakgebied.

Juridisch beleidsmedewerker handhaving APV-OOV bij de Gemeente Heemskerk

Vind jij het belangrijk om dagelijks een bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van Heemskerk? Wil jij jouw kennis en ervaring inzetten om duidelijke beleidskaders op te stellen en samen met de politie, de GGD en de boa’s aan de slag te gaan met handhaving? Jij adviseert over handhavingsdossiers en je behandelt handhavingszaken, onder meer op het gebied van de APV, de Alcoholwet, Wet kinderopvang, Wet aanpak woonoverlast en Damocles.

Juridisch Beleidsmedewerker Erfpacht & Uitgifte bij de Gemeente Amsterdam

Als juridisch beleidsmedewerker behandel je juridische erfpachtonderwerpen en adviseer je over beleidsvraagstukken. Dit kunnen politiek gevoelige onderwerpen zijn, zoals bijvoorbeeld de Spijtoptantregeling waardoor sommige erfpachters toch nog konden overstappen of juist meer juridische vraagstukken zoals verjaring. Binnen de afdeling vervul je een cruciale adviserende en richtinggevende rol, waarbij je werkprocedures én de toepassing van erfpachtbeleid vormgeeft. Voor de directie Grond & Ontwikkeling ben jij aanspreekpunt voor erfpachtzaken.

Jurist bij RUD-Zeeland te Terneuzen

De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD-Zeeland) voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wabo en de Wet milieubeheer. Wij doen dat in opdracht van de Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen. Jij stelt de juiste vragen en vindt je weg in complexe zaken. Je houdt de regie op de totale handhavingsprocedure - en spit iedere zaak helemaal door om te komen tot het beste juridische advies richting onze toezichthouders. Zo werk je mee aan een schoon en veilig Zeeland.

Adviseur Wet Bibob bij de Gemeente Amsterdam

Jij levert een belangrijke bijdrage bij het (al dan niet) verlenen van vergunningen in Amsterdam. Je bent namelijk direct betrokken bij de uitvoering van de Wet Bibob. Deze wet voorkomt dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert, bijvoorbeeld via het verlenen van vergunningen. Er worden dossiers aan je voorgelegd waarbij je de integriteit van partijen en betrokkenen vaststelt. In het verlengde daarvan werk je aan de voorbereiding van besluitvorming voor de Burgemeester, het College en de bezwaarschriftencommissie.

Medewerker Bezwaar en Beroep bij het UWV te Rotterdam

Binnen UWV is het directoraat Bezwaar en Beroep het onderdeel waar klanten terecht kunnen als zij het niet eens zijn met een door UWV genomen beslissing. In deze functie heroverweeg je beslissingen op basis van jouw vakinhoudelijke deskundigheid. Vervolgens stel je een Beslissing op Bezwaar op om de rechtspositie van de belanghebbende vast te leggen, of te zoeken naar een passende oplossing via persoonlijke benadering of mediation.

Senior Jurist bij de DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

Je voorziet het management en de inspecteurs van hoogstaand advies, stelt bestuursrechtelijke handhavingsbeschikkingen op en vertegenwoordigt onze klanten, gemeenten en provincies, bij bezwaar- en beroepsprocedures. Dat kan soms complex zijn en dat zijn precies de zaken die bij jou terechtkomen. Maar jouw blik is breder. Met jouw kennis en inzicht bevorder je ook een eenduidige toepassing van de handhavingsstrategie en creëer je de voorwaarden voor juridische kwaliteitszorg binnen DCMR als geheel én daarbuiten met onze klanten en partners.

Jurist bij DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

Als Jurist Handhaving voorzie je het management en de inspecteurs van kwalitatief hoogstaand advies over bijvoorbeeld de toepassing van de milieuwet- en regelgeving. Je stelt bestuursrechtelijke handhavingsbeschikkingen op en vertegenwoordigt onze klanten zoals gemeenten en provincies bij bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. Je levert hiermee een belangrijke bijdrage aan een eenduidige toepassing van de handhavingsstrategie. Je houdt daarom de juridische ontwikkelingen en jurisprudentie nauwgezet bij en maak je deze toepasbaar voor de inspecteurs.

Juridisch Adviseur Sociaal Domein bij de Gemeente Opsterland te Beetsterzwaag

Ben jij een sociale en betrokken juridisch adviseur? Wil je werken aan maatschappelijke vraagstukken vanuit een zelfstandige functie in een omgeving waar jouw expertise zeer wordt gewaardeerd? In deze functie ben je het aanspreekpunt voor juridische vragen en vraagstukken voor het brede sociaal domein. Je ondersteunt het gebiedsteam bij de uitvoering van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet en bent sparringpartner voor onze beleidsadviseurs.